Volume 7 Number 5 (Oct. 2019)
Article# Article Title & Authors Page
458
Wei-Long Chen and Fang-Lin Chao
196
459
Srikantappa. A. S, Shivakumara. C. M, and Adaveesha. B
201
460
Chao Ni, Mingdi Wang, Yu Pa, and Jingcong Liu
206
461
Cheng-Jung Yang, Ci-Hao Wang, Ying-Chieh Lee, and Meng-Hao Tsai
210
462
Luyang Ren, Xuezhi Zhang, Li Fang, and Henry Hu
214
463
Zhiqiang Xu, Wanli Li, and Zhixin Chen
219
464
M. Uzair Khan, Naveed A. Din, M. Diyan Khan, and M. Fawad Hussain
224
Copyright © 2008-2020. International Journal of Materials, Mechanics and Manufacturing. All rights reserved.
E-mail: ijmmm@ejournal.net